POLITYKA TRANSPARENTNOŚCI I OCHRONY PRYWATNOŚCI – KLAUZULE INFORMACYJNE RODO

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejsza polityka zawiera klauzule informacyjne o przetwarzaniu danych osobowych przez
  Administratora danych jest EPICO- IT POLAND Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
 1. Administrator danych użytkowników szanuje prywatność wszystkich osób, których dane przetwarza i dokłada wszelkich starań, aby chronić ich dane osobowe.
 2. Niniejsza Polityka powstała w celu wyjaśnienia, jak chronimy dane osobowe. Dane osobowe wykorzystujemy wyłącznie w celach i sposób opisany w niniejszej.
 3. W EPICO zawsze przykładamy należytą wagę do ochrony dotyczących Cię danych, jak i danych innych osób. Postępujemy tak, ponieważ pragniemy chronić podstawowe prawo, jakim jest prawo do prywatności.
 4. Wszystkie dane osobowe traktujemy z zaufaniem poufności, nie przekazujemy ich nikomu bez Twojej zgody oraz zawsze postępujemy zgodnie z obowiązującym prawem oraz zasadami etycznymi w dziedzinie przetwarzania danych osobowych.
 5. Poniżej podajemy informacje na temat tego, jakie dane na ogół zbieramy, przetwarzamy i przechowujemy. Zawsze informujemy Cię w danej sytuacji, w jakim konkretnym celu przetwarzamy dane oraz jakie prawa Ci przysługują

 

2. ADMINISTRATOR I DANE KONTAKTOWE

 1. Administratorem danych osobowych jest EPICO- IT POLAND Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Chłodna 52, 00-872 Warszawa, KRS: 697911, NIP: 5272823706, REGON: 368513059, zwana dalej ADO, Administratorem albo EPICO
 2. W każdej chwili można skontaktować się z Administratorem w sprawach w zakresie ochrony danych osobowych:
  • a) tradycyjna pocztą na adres Administratora danych: ul. Chłodna 52, 00-872 Warszawa
  • b) email: pl.info@epico.pl
 3. Jeśli masz pytania dotyczące danych lub uwagi odnośnie tej polityki, lub jeśli chcesz skorzystać z przysługujących Ci praw odnośnie dotyczących Cię danych przetwarzanych przez EPICO jako ich administratora, możesz skontaktować się z nami pocztą elektroniczną lub drogą listową: pl.info@epico.pl

 

3. ZASADY OGÓLNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Z chwilą udostępnienia nam danych osobowych EPICO- IT POLAND Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie staje się ich Administratorem. Przetwarzamy dane osobowe tylko w takim zakresie, w jakim zostały nam udostępnione i jedynie dla realizacji celu udostępnienia. Jeżeli zatem np. wyraziłeś chęć wzięcia udziału w prowadzonej przez nas konkretnej/jednorazowej rekrutacji, dane będą wykorzystywane tylko do tego celu. Jeżeli natomiast nawiążesz z nami współpracę, dane będą wykorzystywane w celu dodania do Bazy kandydatów.
 2. Jeżeli wyraził Pan/Pani zgodę na dodanie do Bazy Kandydatów dane osobowe zostaną dodane do bazy danych grupy kapitałowej Epico IT A/S, Borupvang 2C, 2. sal, 2750 Ballerup, Dania. W takim przypadku będą one przetwarzane w celu wprowadzenia tych danych do bazy na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez Administratora - Epico-IT Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez Administratora na zlecenie Klientów Epico-IT. W takim przypadku Pana/Pani dane osobowe udostępnimy Klientowi Administratora [outsourcing lub zlecenie rekrutacji] potencjalnemu Pracodawcy/Zleceniodawcy po uprzednim indywidualnym zapytaniu skierowanym do Pana/Pani w zakresie zgody na takie udostępnienie.
 3. Pamiętaj o tym, że podanie danych osobowych jest zawsze dobrowolne. Nie podając swoich danych, nie będziesz mógł np. wziąć udziału w prowadzonej rekrutacji (nie mając informacji o Tobie, nie jesteśmy w stanie dopasować dla Ciebie odpowiedniej oferty pracy lub współpracy w ramach danego projektu na zasadzie outsourcingu).
 4. Administrator w ramach prowadzonej działalności gospodarczej i świadczonych usług korzysta i współtworzy w ramach grupy kapitałowej Epico IT A/S, Borupvang 2C, 2. sal, 2750 Ballerup, Bazę kandydatów – w formie elektronicznej w Systemie informatycznym, która jest przeznaczona do przechowywania i przetwarzania informacji i danych o Kandydatach, w szczególności dotyczących ich Danych osobowych.
 5. Na użytek niniejszej Polityki poniżej wskazane definicje oznaczają:
  • a) „Kandydat” oznacza osobę fizyczną biorącą lub zamierzającą wziąć udział w procesie rekrutacyjnym prowadzonym przez Administratora bądź w przyszłych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Administratora lub która wyraziła w przeszłości zgodę na przechowywanie jej danych osobowych w Bazie kandydatów,
  • b) Baza kandydatów – zbiór danych w formie elektronicznej w Systemie informatycznym, który jest przeznaczona do przechowywania i przetwarzania informacji i danych o Kandydatach, w szczególności dotyczących ich Danych osobowych w postaci: Dane identyfikacyjne, Dane kontaktowe, Wykształcenie, Doświadczenie Zawodowe, Preferencje co do zatrudnienia
  • c) „Klient” oznacza podmiot, na rzecz którego Administrator:
   - świadczy lub świadczył usługi na podstawie odrębnej umowy na zasadzie outsourcingu usług informatycznych [programistycznych],
   - wykonuje lub wykonał w dostawę usługi rekrutacyjnej na podstawie odrębnej umowy lub na rzecz którego Administrator wykonuje usługi w postaci rekrutacji w szczególności poprzez prowadzenie rozmów kwalifikacyjnych, wyszukiwanie i selekcję kandydatów na oferty pracy.
  • d) Podmiot danych oznacza podmiot, którego dane osobowe są przetwarzane przez Administratora, w tym Kandydata, Klienta i ich przedstawicieli,
  • e) Organ nadzorczy oznacza Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  • f) „RODO” oznacza rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.
  • g) Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowania przetwarzania danych osobowych, której polega na wykorzystaniu danych osobowych, które polega na wykorzystywaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności,
 6.  ADO nie dokonuje transferu danych osobowych do państw spoza Europejski Obszar Gospodarczy.
 7. EPICO- IT POLAND Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jest częścią grupy kapitałowej Epico IT A/S, Borupvang 2C, 2. sal, 2750 Ballerup. W związku z tym Administrator danych korzysta ze wspólnych systemów informatycznych powyższej grupy kapitałowej, o czym mowa szerzej w pkt. Odbiorcy danych.

 

4. JAKIE DANE OSOBOWE PRZETWARZANE SĄ PRZEZ ADMINISTRATORA

 1. Dane osobowe - to informacje odnoszące się do zidentyfikowanej bądź możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej. Zaliczają się do nich następujące informacje: adres IP, forma zwracania się, imię i nazwisko, adres, adres mailowy, numer telefonu.
 2. Przetwarzamy dane osobowe:
  • a) Kandydatów,
  • b) Klientów, a także dane jego pracowników/współpracowników/pełnomocników/prokurentów/członków zarządu,
  • c) Współpracowników,
  • d) Pracowników, 

5. KLAUZULA INFORMACYJNA [REKRUTACJA UMOWA O PRACĘ lub UMOWA CYWILNOPRAWNA NA ZLECENIE KLIENTA ADMINISTRATORA]

 1. Przesłanie do Administratora danych osobowych w zakresie szerszym niż określony w art. 22 (1) Kodeksu pracy, stanowi zgodę na przetwarzanie tych danych przez Administratora w celu prowadzenia procesu rekrutacyjnego, niezależnie od preferowanej podstawy prawnej zatrudnienia przez Klienta Administratora. Zgodę można wycofać w dowolnym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Administrator wykonuje w imieniu Klienta czynności na danych osobowych z chwilą udostępnienia danych Kandydatów do Klienta, co odbywa się zawsze na mocy uprzedniej zgody podmiotu danych (Kandydata).
 2. Administratorem Pani/Pana danych jest EPICO- IT POLAND Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Chłodna 52, 00-872 Warszawa.
 3. W sprawach dotyczących danych osobowych przetwarzanych przez Administratora możesz kierować na dane wskazane w pkt 2 Polityki.
 4. Pani/Pana dane osobowe pozyskane w toku procesu rekrutacji będą przetwarzane:
  • a) w przypadku rekrutacji zmierzającej do zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę, w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, związanych z procesem rekrutacji, w tym przede wszystkim Kodeksu pracy – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w związku z przepisami Kodeksu pracy)
  • b) w przypadku rekrutacji zmierzającej do zatrudnienia w oparciu o umowę cywilnoprawną – podstawą prawną przetwarzania danych zawartych w dokumentach aplikacyjnych jest podjęcie działań przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  • c) dla celów prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, w tym dodania do Bazy Kandydatów w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w tym celu – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); W takim przypadku będą one przetwarzane w celu wprowadzenia tych danych do bazy na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez Administratora - Epico-IT Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez Administratora na zlecenie Klientów Epico-IT [outsourcing lub zlecenie rekrutacji].
  • d) w celu selekcji kandydatów, weryfikacji posiadanych przez Panią/Pana kwalifikacji i umiejętności oraz ustalenia warunków współpracy – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest weryfikacja kandydatów do pracy oraz określenie warunków ewentualnej współpracy z Panią/Panem;
  • e) w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  • f) w celu udostępnienia Pana/Pani danych osobowych Klientowi Administratora – w ramach prowadzonej przez tego Klienta rekrutacji, gdzie EPICO IT pełni rolę podmiotu przetwarzającego i korzysta w tym celu z własnej Bazy Kandydatów. W takim przypadku Pana/Pani dane osobowe udostępnimy Klientowi Administratora po uprzednim indywidualnym zapytaniu skierowanym do Pana/Pani w zakresie zgody na takie udostępnienie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
  • g) celu dodania danych do Bazy Kandydatów i udostępnienia danych podmiotom z grupy kapitałowej Epico IT A/S, Borupvang 2C, 2. sal, 2750 Ballerup, w ramach zarządzania grupą kapitałową Epico IT A/S, Borupvang 2C, 2. sal, 2750 Ballerup, podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora, którym zarządzanie grupą kapitałową na mocy art. 6 ust 1 lit f) RODO ,
 5. Odbiorcą danych: będą podmioty będące w bezpośredniej relacji z ADO (np. potencjalny Pracodawca/Zleceniodawca albo Klient Administratora w związku z wykonaniem umowy rekrutacyjnej), podmioty z grupy kapitałowej Epico IT A/S, Borupvang 2C, 2. sal, 2750 Ballerup, podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora tj. dostawcy systemów informatycznych i usług IT [hosting poczty i systemy bazodanowe], usługi kadrowo-księgowe, usługi prawne, operatorom pocztowym i kurierom.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia aktualnego procesu rekrutacji i wyboru kandydata lub kandydatów przez Administratora, a w zakresie w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody – do jej wycofania, przy czym w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych dla celów przyszłych rekrutacji, dane będą przetwarzane nie dłużej niż 6 lat. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa.
 7. Każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Administrator prosi o wycofywanie zgód drogą pisemną lub elektroniczną.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawa wskazane w PKT 11 Polityki.
 9. Podanie danych w zakresie określonym z art. 22(1) Kodeksu pracy jest wymagane:
  • a) w przypadku zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę – przez przepisy prawa, w tym przede wszystkim przez Kodeks pracy. Konsekwencją niepodania tych danych jest brak możliwości rozpatrzenia Pani/Pana kandydatury w procesie rekrutacyjnym.
  • b) w przypadku zatrudnienia w oparciu o umowę cywilnoprawną – przez Administratora lub jego Klienta. Konsekwencją niepodania tych danych jest brak możliwości rozpatrzenia Pani/Pana kandydatury w procesie rekrutacyjnym.
  • c) podanie innych danych jest dobrowolne.
 10. Dane osobowe Kandydatów mogą być profilowane w celu wyselekcjonowania ich kandydatury zgodnej z wymaganiami Klienta Administratora po kątem: wykształcenia, umiejętności oraz oczekiwanych wymagań finansowych lub warunków pracy.
 11. ADO nie dokonuje transferu danych osobowych do państw spoza Europejski Obszar Gospodarczy.

 

6. KLAUZULA INFORMACYJNA DODANIE DO BAZY KANDYDATÓW

 1. Przesłanie do Administratora danych osobowych w zakresie szerszym niż określony w art. 22 (1) Kodeksu pracy, stanowi zgodę na przetwarzanie tych danych przez Administratora w celu dodania ich do Bazy Kandydatów. Zgodę można wycofać w dowolnym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.
 2. Administratorem Pani/Pana danych jest EPICO- IT POLAND Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Chłodna 52, 00-872 Warszawa.
 3. W sprawach dotyczących danych osobowych przetwarzanych przez Administratora możesz kierować na dane wskazane w pkt 2 Polityki.
 4. Pani/Pana dane osobowe pozyskane w toku procesu rekrutacji będą przetwarzane:
  • a) dla celów prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, w tym dodania do Bazy Kandydatów – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). W takim przypadku będą one przetwarzane w celu wprowadzenia tych danych do bazy na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez Administratora - Epico-IT Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez Administratora na zlecenie Klientów Epico-IT [outsourcing lub zlecenie rekrutacji].
  • b) w celu selekcji kandydatów, weryfikacji posiadanych przez Panią/Pana kwalifikacji i umiejętności oraz ustalenia warunków współpracy – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest weryfikacja kandydatów do pracy oraz określenie warunków ewentualnej współpracy z Panią/Panem;
  • c) w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  • d) w celu udostępnienia Pana/Pani danych osobowych Klientowi Administratora – w ramach prowadzonej przez tego Klienta rekrutacji, gdzie EPICO IT pełni rolę podmiotu przetwarzającego i korzysta w tym celu z własnej Bazy Kandydatów. W takim przypadku Pana/Pani dane osobowe udostępnimy Klientowi Administratora po uprzednim indywidualnym zapytaniu skierowanym do Pana/Pani w zakresie zgody na takie udostępnienie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
  • e) celu dodania danych do Bazy Kandydatów i udostępnienia danych podmiotom z grupy kapitałowej Epico IT A/S, Borupvang 2C, 2. sal, 2750 Ballerup, Dania- w ramach zarządzania grupą kapitałową Epico IT A/S, Borupvang 2C, 2. sal, 2750 Ballerup, podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora, którym zarządzanie grupą kapitałową na mocy art. 6 ust 1 lit f) RODO ,
 5. Odbiorcą danych: będą podmioty będące w bezpośredniej relacji z ADO (np. potencjalny Pracodawca/Zleceniodawca albo Klient Administratora w związku z wykonaniem umowy rekrutacyjnej), podmioty z grupy kapitałowej Epico IT A/S, Borupvang 2C, 2. sal, 2750 Ballerup, podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora tj. dostawcy systemów informatycznych i usług IT [hosting poczty i systemy bazodanowe], usługi kadrowo-księgowe, usługi prawne, operatorom pocztowym i kurierom.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą nie dłużej niż 6 lat. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa.
 7. Każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Administrator prosi o wycofywanie zgód drogą pisemną lub elektroniczną.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawa wskazane w PKT 11 Polityki.
 9. Podanie danych w zakresie określonym z art. 22(1) Kodeksu pracy jest wymagane:
  • a) w przypadku zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę – przez przepisy prawa, w tym przede wszystkim przez Kodeks pracy. Konsekwencją niepodania tych danych jest brak możliwości rozpatrzenia Pani/Pana kandydatury w procesie rekrutacyjnym.
  • b) w przypadku zatrudnienia w oparciu o umowę cywilnoprawną – przez Administratora lub jego Klienta. Konsekwencją niepodania tych danych jest brak możliwości rozpatrzenia Pani/Pana kandydatury w procesie rekrutacyjnym.
  • c) podanie innych danych jest dobrowolne.
 10. Dane osobowe Kandydatów mogą być profilowane w celu wyselekcjonowania ich kandydatury zgodnej z wymaganiami Klienta Administratora po kątem: wykształcenia, umiejętności oraz oczekiwanych wymagań finansowych lub warunków pracy.
 11. ADO nie dokonuje transferu danych osobowych do państw spoza Europejski Obszar Gospodarczy.

 

7. KLAUZULA INFORMACYJNA [REKRUTACJA UMOWA WSPÓŁPRACY KONSULTANT IT – OUTSOURCING]

 1. Przesłanie do Administratora danych osobowych w zakresie szerszym niż określony w art. 22 (1) Kodeksu pracy, stanowi zgodę na przetwarzanie tych danych przez Administratora w celu dodania ich do Bazy Kandydatów. Zgodę można wycofać w dowolnym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.
 2. Administratorem Pani/Pana danych jest EPICO- IT POLAND Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Chłodna 52, 00-872 Warszawa.
 3. W sprawach dotyczących danych osobowych przetwarzanych przez Administratora możesz kierować na dane wskazane w pkt 2 Polityki.
 4. Pani/Pana dane osobowe pozyskane w toku procesu rekrutacji będą przetwarzane w celu:
  • a) zaproponowania Panu/Pani możliwości brania udziału w rekrutacji zmierzającej do świadczenia na rzecz Klienta Administratora usług na zasadzie outsourcingu w ramach wykonania umowy zawartej z Klientem [usługi konsultacyjne IT, outsourcing] – podstawą prawną przetwarzania danych zawartych w dokumentach aplikacyjnych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) oraz podjęcie działań przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  • b) w celu selekcji kandydatów, weryfikacji posiadanych przez Panią/Pana kwalifikacji i umiejętności oraz ustalenia warunków współpracy – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest weryfikacja kandydatów do pracy oraz określenie warunków ewentualnej współpracy z Panią/Panem;
  • c) w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  • d) w celu udostępnienia Pana/Pani danych osobowych Klientowi Administratora. W takim przypadku Pana/Pani dane osobowe udostępnimy Klientowi Administratora po uprzednim indywidualnym zapytaniu skierowanym do Pana/Pani w zakresie zgody na takie udostępnienie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
  • e) celu dodania danych do Bazy Kandydatów i udostępnienia danych podmiotom z grupy kapitałowej Epico IT A/S, Borupvang 2C, 2. sal, 2750 Ballerup - w ramach zarządzania grupą kapitałową Epico IT A/S, Borupvang 2C, 2. sal, 2750 Ballerup, podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora, którym zarządzanie grupą kapitałową na mocy art. 6 ust 1 lit f) RODO ,
 5. Odbiorcą danych: będą podmioty będące w bezpośredniej relacji z ADO (np. potencjalny Pracodawca/Zleceniodawca albo Klient Administratora w związku z wykonaniem umowy rekrutacyjnej), podmioty z grupy kapitałowej Epico IT A/S, Borupvang 2C, 2. sal, 2750 Ballerup, podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora tj. dostawcy systemów informatycznych i usług IT [hosting poczty i systemy bazodanowe], usługi kadrowo-księgowe, usługi prawne, operatorom pocztowym i kurierom.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia aktualnego procesu rekrutacji i wyboru kandydata lub kandydatów przez Administratora, a w zakresie w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody – do jej wycofania, przy czym w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych dla celów przyszłych rekrutacji, dane będą przetwarzane nie dłużej niż 6 lat. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa.
 7. Każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Administrator prosi o wycofywanie zgód drogą pisemną lub elektroniczną.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawa wskazane w PKT 11 Polityki.
 9. Podanie danych w zakresie określonym z art. 22(1) Kodeksu pracy jest wymagane:
  • a) w przypadku zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę – przez przepisy prawa, w tym przede wszystkim przez Kodeks pracy. Konsekwencją niepodania tych danych jest brak możliwości rozpatrzenia Pani/Pana kandydatury w procesie rekrutacyjnym.
  • b) w przypadku zatrudnienia w oparciu o umowę cywilnoprawną – przez Administratora lub jego Klienta. Konsekwencją niepodania tych danych jest brak możliwości rozpatrzenia Pani/Pana kandydatury w procesie rekrutacyjnym.
  • c) podanie innych danych jest dobrowolne.
 10. Dane osobowe Kandydatów mogą być profilowane w celu wyselekcjonowania ich kandydatury zgodnej z wymaganiami Klienta Administratora po kątem: wykształcenia, umiejętności oraz oczekiwanych wymagań finansowych lub warunków pracy.
 11. ADO nie dokonuje transferu danych osobowych do państw spoza Europejski Obszar Gospodarczy.

 

8. KLAUZULA INFORMACYJNA [UMOWY CYWILNOPRAWNE ZAWIERANE PRZEZ EPICO IT Z KONSULTANTAMI]

 1. Administratorem Pani/Pana danych jest EPICO- IT POLAND Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Chłodna 52, 00-872 Warszawa.
 2. W sprawach dotyczących danych osobowych przetwarzanych przez Administratora możesz kierować na dane wskazane w pkt 2 Polityki.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  • a) wykonania umowy art. 6 ust. 1 pkt b) RODO,
  • b) wykonania obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa, przepisów ubezpieczeniowych, podatkowych - w tym zakresie podstawą prawną jest obowiązek prawny ciążący na ADO art. 6 ust. 1 lit c,
  • c) ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  • d) udostępnienia danych podmiotom z grupy kapitałowej Epico IT A/S, Borupvang 2C, 2. sal, 2750 Ballerup- w ramach zarządzania grupą kapitałową Epico IT A/S, Borupvang 2C, 2. sal, 2750 Ballerup podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora, którym zarządzanie grupą kapitałową na mocy art. 6 ust 1 lit f) RODO ,
 4. Odbiorcą danych: będą: spółka matka grupy kapitałowej Epico IT A/S, Borupvang 2C, 2. sal, 2750 Ballerup, podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora tj. dostawcy systemów informatycznych i usług IT [hosting poczty i systemy bazodanowe], usługi rachunkowo-księgowe, usługi prawne, operatorom pocztowym i kurierom, banki w zakresie wypłaty wynagrodzeń, podmioty uprawnione na mocy przepisów prawa.
 5. Pana/Pani dane będą przetwarzane przez okres trwania umowy, a po jej zakończeniu co do zasady nie dłużej niż przez 6 lat. Okres przetwarzania może każdorazowo zostać wydłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pana/Pani danych jest niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie o przez czas wymagany przepisami prawa np. z zakresu archiwizacji dokumentacji.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawa wskazane w PKT 11 Polityki.
 7. Podanie danych jest wymogiem umownym. Konsekwencją niepodania tych danych jest brak możliwości zawarcia umowy.
 8. Dane osobowe nie będą profilowane.
 9. ADO nie dokonuje transferu danych osobowych do państw spoza Europejski Obszar Gospodarczy.

 

9. KLAUZULA INFORMACYJNA KLIENCI

 1. Administratorem Pani/Pana danych jest EPICO- IT POLAND Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Chłodna 52, 00-872 Warszawa.
 2. W sprawach dotyczących danych osobowych przetwarzanych przez Administratora możesz kierować na dane wskazane w pkt 2 Polityki.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  • a) wykonania umowy art. 6 ust. 1 pkt b) RODO,
  • b) wykonania obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa, przepisów ubezpieczeniowych, podatkowych - w tym zakresie podstawą prawną jest obowiązek prawny ciążący na ADO art. 6 ust. 1 lit c,
  • c) ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  • d) udostępnienia danych podmiotom z grupy kapitałowej Epico IT A/S, Borupvang 2C, 2. sal, 2750 Ballerup w ramach zarządzania grupą kapitałową Epico IT A/S, Borupvang 2C, 2. sal, 2750 Ballerup podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora, którym zarządzanie grupą kapitałową na mocy art. 6 ust 1 lit f) RODO ,
 4. Odbiorcą danych: będą: spółka matka grupy kapitałowej Epico IT A/S, Borupvang 2C, 2. sal, 2750 Ballerup, podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora tj. dostawcy systemów informatycznych i usług IT [hosting poczty i systemy bazodanowe], usługi rachunkowo-księgowe, usługi prawne, operatorom pocztowym i kurierom, banki w zakresie wypłaty wynagrodzeń, podmioty uprawnione na mocy przepisów prawa.
 5. Pana/Pani dane będą przetwarzane przez okres trwania umowy, a po jej zakończeniu co do zasady nie dłużej niż przez 6 lat. Okres przetwarzania może każdorazowo zostać wydłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pana/Pani danych jest niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie o przez czas wymagany przepisami prawa np. z zakresu archiwizacji dokumentacji.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawa wskazane w PKT 11 Polityki.
 7. Podanie danych jest wymogiem umownym. Konsekwencją niepodania tych danych jest brak możliwości zawarcia umowy.
 8. Dane osobowe nie będą profilowane.
 9. ADO nie dokonuje transferu danych osobowych do państw spoza Europejski Obszar Gospodarczy

 

10. KLAUZULA INFORMACYJNA PRACOWNICY/WSPÓŁPRACOWNICY KLIENTA/KONTRAHENTA

 1. Administratorem Pani/Pana danych jest EPICO- IT POLAND Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Chłodna 52, 00-872 Warszawa.
 2. W sprawach dotyczących danych osobowych przetwarzanych przez Administratora możesz kierować na dane wskazane w pkt 2 Polityki.
 3. Pana/Pani dane zostały udostępnione Administratorowi przez naszego Klienta/Kontrahenta, którego reprezentujesz/ jesteś pracownikiem/współpracownikiem lub pozyskane z rejestrów publicznych (np. rejestry przedsiębiorców, sądowe KRS/CEIDG) w związku z wykonywaniem umowy łączącej Administratora oraz podmiot, który reprezentujesz/ którego jesteś pracownikiem/współpracownikiem.
 4. Będziemy przetwarzali następujące kategorie Twoich danych osobowych:
  • a) w przypadku osób reprezentujących: imię/imiona i nazwisko, funkcja w organie reprezentującym, stanowisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu,
  • b) w przypadku pozostałych osób: imię/imiona i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, stanowisko.
 5. Administrator będzie przetwarzać Twoje dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO, gdy jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez ADO lub stronę trzecią - na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f RODO - za które ADO uznaje: zawarcie i wykonywanie umowy łączącej ADO oraz podmiot, który reprezentujesz/którego jesteś pracownikiem/współpracownikiem, wykonania obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa, przepisów ubezpieczeniowych, podatkowych - w tym zakresie podstawą prawną jest obowiązek prawny ciążący na ADO art. 6 ust. 1 lit c, ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), udostępnienia danych podmiotom z grupy kapitałowej Epico IT A/S, Borupvang 2C, 2. sal, 2750 Ballerup- w ramach zarządzania grupą kapitałową Epico IT A/S, Borupvang 2C, 2. sal, 2750 Ballerup, podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora, którym zarządzanie grupą kapitałową na mocy art. 6 ust 1 lit f) RODO
 6. Odbiorcą danych: będą: spółka matka grupy kapitałowej Epico IT A/S, Borupvang 2C, 2. sal, 2750 Ballerup, podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora tj. dostawcy systemów informatycznych i usług IT [hosting poczty i systemy bazodanowe], usługi rachunkowo-księgowe, usługi prawne, operatorom pocztowym i kurierom, podmioty uprawnione na mocy przepisów prawa.
 7. Pana/Pani dane będą przetwarzane przez okres trwania umowy, a po jej zakończeniu co do zasady nie dłużej niż przez 6 lat. Okres przetwarzania może każdorazowo zostać wydłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pana/Pani danych jest niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie o przez czas wymagany przepisami prawa np. z zakresu archiwizacji dokumentacji.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawa wskazane w PKT 11 Polityki.
 9. Dane osobowe nie będą profilowane.
 10. ADO nie dokonuje transferu danych osobowych do państw spoza Europejski Obszar Gospodarczy

 

11. PRAWA PODMIOTU DANYCH ZWIĄZANE Z OCHRONĄ DANYCH OSOBOWYCH

 1. W przypadku dochodzenia Państwa praw, prosimy o kierowanie korespondencji na adres podany w pkt. 2. Email lub poprzez formularz kontaktowy. Prosimy jednocześnie o przesłanie wszelkich niezbędnych informacji, które pozwolą nam na Państwa jednoznaczną identyfikację.
 2. Przysługuje Pani/Panu prawo:
  • a) dostępu do treści danych osobowych, w tym żądania wydania ich kopii
  • b) żądania sprostowania,
  • c) usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
  • d) ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • e) prawo do przenoszenia danych osobowych do innego administratora, jeżeli przetwarzanie oparte jest o umowę [art. 6 ust 1 lit b) RODO] albo o zgodę [art. 6 ust. 1 lit. a) RODO],
  • f) prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych, w szczególności wobec marketingu bezpośredniego opartego na moc art. 6 ust 1 lit f) RODO. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych dla celów opartych na art. 6 ust 1 lit f) RODO z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją,
  • g) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  • h) Cofnięcia zgody, co może nastąpić w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie danych dokonane przed jej wycofaniem. Zgody mogą zostać przez nich w każdej chwili odwołane, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
 3. W przypadku uznania, iż przetwarzanie Danych osobowych następuje z naruszeniem obowiązujących przepisów, każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Organu nadzorczego. W tym celu, mogą się Państwo zwrócić do urzędu ochrony danych osobowych, który jest właściwy ze względu na Państwa miejsce zamieszkania. Mogą się Państwo zwrócić również do urzędu ochrony danych osobowych, który jest właściwy miejscowo dla naszej firmy. Dane kontaktowe znajdą Państwo poniżej:

  Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2  00-193 Warszawa, kancelaria@uodo.gov.pl

 

12. KLAUZULA INFORMACYJNA OSOBY KONTAKTUJĄCE SIĘ

 1. Administratorem Pani/Pana danych jest EPICO- IT POLAND Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Chłodna 52, 00-872 Warszawa.
 2. W sprawach dotyczących danych osobowych przetwarzanych przez Administratora możesz kierować na dane wskazane w pkt 2 Polityki.
 3. Pana/Pani dane będą przetwarzane w celu obsługi Pana/ Pani zapytania/korespondencji - udzielenia odpowiedzi na pytania na podstawie art. 6 ust 1 lit f) RODO – prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest obsługa zapytań i korespondencji, ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 4. Odbiorcą danych: będą podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora tj. dostawcy systemów informatycznych i usług IT [hosting poczty i systemy bazodanowe], usługi rachunkowo-księgowe, usługi prawne, operatorom pocztowym i kurierom, podmioty uprawnione na mocy przepisów prawa.
 5. Pana/Pani dane będą przetwarzane przez okres trwania umowy, a po jej zakończeniu co do zasady nie dłużej niż przez 6 lat. Okres przetwarzania może każdorazowo zostać wydłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pana/Pani danych jest niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie o przez czas wymagany przepisami prawa np. z zakresu archiwizacji dokumentacji.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawa wskazane w PKT 11 Polityki.
 7. Dane osobowe nie będą profilowane.
 8. ADO nie dokonuje transferu danych osobowych do państw spoza Europejski Obszar Gospodarczy